ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ISDECONOMY! Το Site περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του μαθήματος Α.Ο.Θ της Γ' Λυκείου. Οι σημειώσεις και επιλογές αποτελούν χρηστικό εργαλείο για τους μαθητές και τους καθηγητές που πραγματεύονται το γνωστικό αντικείμενo:«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές πρέπει :       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
- Να ορίζουν την έννοια της ανάγκης.
- Να αναφέρουν και να εξηγούν τις ιδιότητες των αναγκών.
- Να διατυπώνουν τον ορισμό των αγαθών.
- Να αναφέρουν τις κατηγορίες των αγαθών και να κατατάσσουν τα αγαθά σε διάφορες κατηγορίες.
- Να διατυπώνουν το οικονομικό πρόβλημα και τη βασική αιτία δημιουργίας του
- Να διατυπώνουν το οικονομικό φαινόμενο του καταμερισμού των έργων (πλεονεκτήματα-μειονέκτημα).
- Να ορίζουν και να υπολογίζουν το κόστος ευκαιρίας.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν την Κ.Π.Δ.
- Να αναφέρουν τους παράγοντες που οδηγούν στην οικονομική μεγέθυνση και να την παρουσιάζουν διαγραμματικά.
- Να ορίζουν τα νοικοκυριά,τις επιχειρήσεις και το κράτος και να περιγράφουν το ρόλο τους στην οικονομία.
- Να απεικονίζουν και να περιγράφουν διαγραμματικά την πραγματική και χρηματική ροή του οικονομικού κυκλώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
- Να διατυπώνουν το νόμο της ζήτησης και να αιτιολογούν την ισχύ του.
- Να σχεδιάζουν την καμπύλη ζήτησης από πίνακα ζήτησης.
- Να περιγράφουν την καμπύλη ζήτησης.
- Να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν την αγοραία καμπύλη ζήτησης.
- Να διατυπώνουν με σύμβολα τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.
- Να προσδιορίζουν τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης από πίνακα ζήτησης.
- Να συντάσσουν πίνακα από γραμμική συνάρτηση ζήτησης και να σχεδιάζουν την καμπύλη ζήτησης.
- Να απαριθμούν τους άλλους πλην της τιμής προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης.
- Να αναλύουν και να δείχνουν διαγραμματικά πως ο καθένας από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες επιδρά στη ζήτηση.
- Να ορίζουν τα υποκατάστατα και συμπληρωματικά αγαθά.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με διάγραμμα σε ποια περίπτωση μεταβάλλεται η "ζητούμενη ποσότητα" και σε ποια η "ζήτηση".
- Να ορίζουν την έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιμή.
- Να υπολογίζουν από πίνακα την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή.
- Να χαρακτηρίζουν τη ζήτηση ως ελαστική ή ανελαστική.
- Να αιτιολογούν με τη χρήση παραδειγμάτων τη χρησιμότητα της ελαστικότητας για τις επιχειρήσεις και το Κράτος.
- Να ορίζουν την έννοια της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς το εισόδημα.
- Να υπολογίζουν από πίνακα την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το εισόδημα.
- Να ορίζουν τα κανονικά και κατώτερα αγαθά σε σχέση με την εισοδηματική τους ελαστικότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
- Να ορίζουν την έννοια της παραγωγής και να αναφέρουν παραδείγματα παραγωγικής διαδικασίας.
- Να ορίζουν τη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο.
- Να διατυπώνουν με σύμβολα τη γενική μορφή της συνάρτησης.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις καμπύλες του συνολικού, μέσου και οριακού προϊόντος καθεμιά χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους.
- Να διατυπώνουν το νόμο της φθίνουσας απόδοσης.
- Να αιτιολογούν την ισχύ του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.
- Να ορίζουν την έννοια της τεχνολογίας.
- Να περιγράφουν και να δείχνουν διαγραμματικά τις συνέπειες της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή.
- Να ορίζουν και να υπολογίζουν το σταθερό,μεταβλητό και συνολικό κόστος.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις καμπύλες του σταθερού, μεταβλητού και συνολικού κόστους.
- Να ορίζουν και να υπολογίζουν το μέσο σταθερό, μέσο συνολικό και οριακό κόστος.
- Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις καμπύλες του μέσου σταθερού, μέσου μεταβλητού, μέσου συνολικού και οριακού κόστους καθεμιά χωριστά και σε συνδυασμό μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
- Να διατυπώνουν το νόμο της προσφοράς.
- Να σχεδιάζουν την καμπύλη προσφοράς από πίνακα προσφοράς και να την περιγράφουν.
- Να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν την καμπύλη αγοραίας προσφοράς από τις ατομικές καμπύλες προσφοράς που την αποτελούν.
- Να διατυπώνουν με σύμβολα τη συνάρτηση προσφοράς.
- Να συντάσσουν πίνακα προσφοράς από γραμμική συνάρτηση.
- Να απαριθμούν τους άλλους πλην της τιμής προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς.
- Να αναλύουν και να δείχνουν πώς ο καθένας από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες επιδρά στην προσφορά.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με διάγραμμα σε ποια περίπτωση μεταβάλλεται η "προσφερόμενη ποσότητα" και σε ποια η "προσφορά" ενός αγαθού.
- Να εξηγούν τι είναι η ελαστικότητα της προσφοράς.
- Να υπολογίζουν την ελαστικότητα της προσφοράς.
- Να εξηγούν πότε η προσφορά χαρακτηρίζεται ως ελαστική, πότε ως ανελαστική και ποια η σημασία του παράγοντα χρόνου στο βαθμό της ελαστικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
- Να ορίζουν την έννοια της αγοράς.
- Να αναφέρουν αυτούς που συμμετέχουν στην αγορά.
- Να προσδιορίζουν τους στόχους όσων συμμετέχουν στην αγορά.
- Να περιγράφουν τη λειτουργία της αγοράς.
- Να προσδιορίζουν την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας από πίνακα ζήτησης και προσφοράς διαγραμματικά και αλγεβρικά με γραμμικές συναρτήσεις.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με καμπύλες ζήτησης και προσφοράς πώς επηρεάζεται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού όταν μεταβάλλονται:
α) η ζήτηση,β) η προσφορά,γ) ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά.
- Να ορίζουν τις ανώτατες και κατώτατες τιμές.
- Να αναλύουν τους λόγους για τους οποίους το Κράτος παρεμβαίνει στην αγορά ενός προϊόντος επιβάλλοντας άλλοτε ανώτατη και άλλοτε κατώτατη τιμή πώλησης.
- Να εξηγούν και να δείχνουν με διάγραμμα τις συνέπειες αυτής της παρέμβασης. 


 
>>>> ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ... <<<<

© Copyright  Νίκος Περουλάκης - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ