ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ISDECONOMY! Το Site περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του μαθήματος Α.Ο.Θ της Γ' Λυκείου. Οι σημειώσεις και επιλογές αποτελούν χρηστικό εργαλείο για τους μαθητές και τους καθηγητές που πραγματεύονται το γνωστικό αντικείμενo:«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ»

Ασκήσεις Ένωσης Ελλήνων Οικονομολόγων

προσεκτική ανάγνωση, από τον μαθητή των δεδομένων και η βαθιά γνώση της Οικονομικής θεωρίας, αποτελούν τα δύο απαραίτητα στοιχεία για την γρήγορη και σωστή λύση των ασκήσεων.."..

Κεφάλαιο 1ο
1) Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας για μια υποθετική οικονομία η οποία παράγει δύο αγαθά κριθάρι και έπιπλα με δεδομένη τεχνολογία και πλήρη απασχόληση παραγωγικών συντελεστών:
Αγαθά
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Κριθάρι
0
240
;
580
720
800
Έπιπλα
5
4
3
2
1
0
i. Αν το κόστος ευκαιρίας των επίπλων από το συνδυασμό Δ στο Γ είναι 160 μονάδες, πόσο κριθάρι θα παράγει η οικονομία αν παράγει 3 μονάδες επίπλων.
ii. Γιατί η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι κοίλη ως προς την αρχή των αξόνων;
iii. Είναι δυνατόν η οικονομία να παράγει 900 μονάδες κριθάρι;
****************** 2) Δίνεται ο κατωτέρω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας που παράγει δύο αγαθά, τραπέζια και καρέκλες. Απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές και η τεχνολογία είναι δεδομένη. Να βρεθεί:
i. Πόσες καρέκλες πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 40 τραπέζια;
ii. Πόσα τραπέζια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 80 καρέκλες;
iii. Ποιo το κόστος ευκαιρίας σε καρέκλες, για να αυξηθούν τα τραπέζια από 45 σε 56;

Τραπέζια
Καρέκλες
Α
0
200
Β
20
180
Γ
30
160
Δ
50
100
Ε
60
60
Ζ
72
0
********************
3) Μια οικονομία παράγει δυο αγαθά χ και ψ. Η σχέση των δυο αγαθών είναι 2x +2ψ = 1200 . α) Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού ψ σε όρους του αγαθού χ. β) Να εξεταστεί αν είναι εφικτοί οι συνδυασμοί:
i) x = 250 και ψ = 120, ii) x =150 και ψ = 250, iii) x = 400 και ψ = 80

Κεφάλαιο 2o
4) Τα παρακάτω δεδομένα περιγράφουν την αγορά ενός αγαθού x
Συνδ.
Τιμή
Ζητούμενη ποσότητα
Εισόδημα
Α
100
500
200.000
Β
110
475
300.000
Γ
110
525
420.000
Δ
120
540
480.000
Ζητείται: i) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και την τοξοειδή ελαστικότητα. Τι παρατηρείτε;
ii) Να εξηγήσετε τι είδους αγαθό είναι το αγαθό x.
iii) Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών:
*******************
5) Έστω ένα αγαθό x, για το οποίο ο καταναλωτής Α με μηνιαίο εισόδημα 120.000 χρημ. μονάδες ζητάει αυτό το μήνα 100 μονάδες του αγαθού αυτού στην τιμή των 160 χρημ. μονάδων. Αν κατά την διάρκεια του ιδίου μήνα αυξηθεί η τιμή του αγαθού κατά 40 χρημ. μονάδες αλλά και το εισόδημα του Α κατά 40.000 χρημ. μονάδες, παρατηρούμε ότι ο καταναλωτής εξακολουθεί να αγοράζει την ίδια ποσότητα από το αγαθό x όπως και πριν από τις μεταβολές της τιμής και του εισοδήματος. Αν ξέρουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης του Α ως προς την τιμή είναι ΕD = -3 , να χαρακτηριστεί το προιόν x με βάση την εισοδηματική ελαστικότητα του καταναλωτή Α.
 ******************* 6) Δίνεται ο πίνακας του αγαθού Α:
Συνδ.
Τιμή
Ποσότητα αγαθού Α
Αριθμός καταναλωτών
Τιμές υποκατάστατου αγαθού Β
Α
130
55
100
30
Β
110
80
150
45
Γ
95
98
150
50
Δ
80
120
150
50
Ε
62
135
280
58
i) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του και να χαρακτηριστεί η ζήτηση.
ii) Πόσες καμπύλες ζήτησης μπορούν να κατασκευαστούν και γιατί;
iii) Πως σχετίζεται η ελαστικότητα σημείου και η ελαστικότητα τόξου;
iv) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης (γραμμική μορφή).

Κεφάλαιο 3ο
7) Με τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα:
i) Να συμπληρώσεις τα στοιχεία των στηλών που λείπουν:
ii) Να υπολογίσεις το οριακό κόστος.
iii) Να κατασκευάσεις τις καμπύλες του μέσου και του οριακού κόστους.
 VC
FC
TC
Q
-
-
-
0
16
-
48
4
28
-
-
12
-
-
80
16
76
-
-
18
-
-
152
19
177
-
-
19
*******************
8) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:
Q
FC
VC
TC
AFC
AVC
ATC
MC
-
-
480
-
-
30
35
-
-
-
-
-
-
-
36
40
******************** 9) Ο πίνακας μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο είναι ο ακόλουθος:
E
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Q
0
4
10
20
36
50
60
64
66
Δίνονται: Εργατικός μισθός w = 840, κόστος πρώτων υλών 45 χρημ. μον. ανά μονάδα προιόντος και ενοίκιο 540 χρημ. μον.
Να υπολογισθούν: i) Το VC και το TC. ii) Το AVC, ATC και το MC. ii) Να υπολογισθεί το TC για την παραγωγή 56 μον. προιόντος.
ii) Να υπολογισθεί το συνολικό κόστος αν αυξηθεί η παραγωγή από 26 σε 45 μονάδες προιόντος.

Κεφάλαιο 4ο
10) Τα παρακάτω δεδομένα αναφέρονται στην παραγωγή μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο που χρησιμοποιεί ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή της την εργασία. Αν η αμοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση με 600 χρημ. μον. ζητείται:
E
0
1
2
3
4
5
6
7
Q
0
15
50
90
120
135
144
147
 i) Να κατασκευάσετε τον πίνακα και την καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
ii) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς όταν η τιμή αυξάνεται από 20 σε 40 χρημ. μονάδες.
******************* 11) Για μια επιχείρηση δίνονται:
Q
2
8
13
17
20
22
23
MC
3000
2500
3600
5125
6800
9000
12500
Ζητείται να σχηματισθεί η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να ευρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης για Ρ = 9000 χρηματικές μονάδες.  ******************* 12) Αν το οριακό κόστος της 5ης μονάδας ενός προιόντος που παράγεται από μια επιχείρηση βραχυχρόνια είναι 50 χρηματικές μονάδες και το μεταβλητό κόστος είναι 250 χρημ. μονάδες, ζητείται να προσδιορίσετε την τιμή, την οποία είναι διατεθειμένος να προσφέρει ο παραγωγός 6 μονάδες προιόντος, αν η ελαστικότητα προσφοράς στις 5 μονάδες είναι 5

Κεφάλαιο 5ο
13) Αν η συνάρτηση είναι γραμμική και διέρχεται από την αρχή των αξόνων και από το σημείο (Q = 30, T = 3) και η συνολική δαπάνη που προκύπτει από κάθε επίπεδο τιμής στη κλίμακα ζήτησης είναι σταθερή και ίση με 1000 χρηματικές μονάδες, ζητείται:
i) Να διατυπωθούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ii) Να προσδιορισθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
iii) Να γίνει η διαγραμματική απεικόνιση.
******************** 14) Δίνονται οι παρακάτω καμπύλες της ατομικής ζήτησης των καταναλωτών Α, Β, Γ, Δ και οι ατομικές καμπύλες προσφοράς των παραγωγών Κ, Λ, Μ για το αγαθό ψ:
Τιμή
Ζητούμενη ποσότητα
Αγοραία Ζήτηση
Προσφερόμενη ποσότητα
Αγοραία Προσφορά

Α
Β
Γ
Δ

Κ
Λ
Μ

5
5
12
18
10
-
10
15
9
-
6
5
10
17
10
-
11
16
15
-
7
4
10
17
9
-
13
18
18
-
i) Να γίνει γραφική απεικόνιση των αγοραίων καμπυλών ζήτησης και προσφοράς.
ii) Να βρεθούν οι εξισώσεις της αγοραίας ζήτησης και προσφοράς.
iii) Να προσδιορισθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
iv) Να προσδιοριστεί το έλλειμμα ή το πλεόνασμα αν η τιμή μεταβληθεί και γίνει 10 χρημ. μονάδες.
******************** 15) Η εξίσωση προσφοράς ενός αγαθού είναι Qπ = -150 + 0,8Ρ . Αν στην τιμή των 300 χρηματικών μονάδων παρουσιάζεται έλλειμμα 280 μονάδων ενώ στην τιμή των 700 χρηματικών μονάδων έχουμε πλεόνασμα 280 μονάδων, να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. (συνάρτηση γραμμική).* ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: " Ένωση Ελλήνων Οικονομολόγων "